Skolebestyrelsens arbejde med kontaktforældre

Skolebestyrelsens arbejde med kontaktforældre

Kontaktforældre kan være med til at binde skolens forældre sammen med skolens personale og skolebestyrelsen og spiller på den måde en vigtig rolle for, at skolen udvikler sig på et grundlag af dialog mellem alle skolens parter. Dette inspirationsmateriale er Skole og Forældres bud på, hvordan skolebestyrelsen kan arbejde for at få etableret en god kontaktforældreordning.

Kontaktforældre er ikke nævnt i folkeskoleloven og har ingen formel kompetence, sådan som skolebestyrelsen har. De fleste skoler i Danmark har dog tradition for at vælge kontaktforældre i klasserne. På de fleste skoler er der i hver klasse valgt 2-5 kontaktforældre, også kaldet klasseråd, klasseforældre eller forældreråd. Kontaktforældrene kan både have opgaver i barnets klasse og for skolen som helhed. I Skole og Forældres definition er kontaktforældre bindeled til skolebestyrelsen, bindeled mellem forældre og medarbejdere og forældrene imellem samt medansvarlige for at styrke trivslen i klasserne. Med udgangspunkt i denne definition, har dette materiale til formål at inspirere til, hvordan skolebestyrelsen kan gribe arbejdet omkring kontaktforældre an.

Princip for kontaktforældre

Et princip er i skolebestyrelsessammenhæng et sæt grundlæggende retningslinjer for, hvilken retning skolen skal bevæge sig i på et bestemt område. Det er skolebestyrelsens vigtigste ledelsesredskab, og ved at fastsætte et princip for kontaktforældre, kan skolebestyrelsen sikre, at skolens kontaktforældre kommer til at spille en mere væsentlig rolle til gavn for hele skolen.
I Skolebestyrelsens værktøjskasse indeholder konkrete redskaber til udarbejdelsen et effektfuldt princip for kontaktforældre. Her er bl.a. Skole og Forældres inspirationsprincip for kontaktforældre, en samling eksempler på andre skolers principper, et refleksionsskema m.m. Find det her.

Tilsyn ud fra succeskriterier

Princippet kan sendes til høring hos kontaktforældrene, hvis der allerede er etableret en kontaktforældreordning på jeres skole. Når princippet tager højde for den brede elev- og forældregruppes holdninger og ønsker, bliver der større opbakning om skolebestyrelsens arbejde. Allerede ved udarbejdelsen af princippet for kontaktforældre, kan det være værd at have for øje, at princippet danner grundlag for tilsynet med skolen. Det er derfor relevant at opstille succeskriterier for jeres kontaktforældreordning, det vil sige indikatorer for, at målet med kontaktforældreordningen er opnået. Succeskriterier, som indikerer at princippet virker efter hensigten, kan eksempelvis se sådan ud:

 • At der er valgt en kontaktforældregruppe i alle klasser.
 • At kontaktinformationer på forældreIntra er ajourført.
 • At kontaktforældrene mødes på årgangen og drøfter fælles anliggender.
 • At skolen inddrager kontaktforældrene i planlægningen af forældremøderne.
 • At skolebestyrelsen får input fra kontaktforældre til arbejdet i skolebestyrelsen.
 • At kommunikationen mellem kontaktforældre og skolebestyrelse fungerer.
 • At kontaktforældrene er inddraget som høringspart i udarbejdelsen af, for dem, relevante principper.

Læs mere om tilsynsførelse her.

Valg af kontaktforældre

På mange skoler deltager skolebestyrelsesmedlemmer i starten af skoleåret i hver klasses første forældremøde for at informere om formålet med kontaktforældre. Her er det især væsentligt at lægge vægt på, at kontaktforældres rolle ikke kun er at arrangere sociale aktiviteter for klassen. I har alle en interesse i, at der bliver skabt en (endnu) bedre skole. Det giver derfor især mening at få drøftet, hvordan skolebestyrelse og kontaktforældre konkret kan bruge hinanden i samarbejdet om skolens udvikling. Begynder I på bar bund, kan I finde inspiration til valg af kontaktforældre her:

 • Kontaktforældre vælges af den enkelte klasse på skoleårets første forældremøde.
 • Der vælges 2-5 kontaktforældre i hver klasse.
 • Der skal være tale om reelle valg hvert år, sådan at nye interesserede får mulighed.
 • Skolen sørger for, at nye kontaktforældres kontaktoplysninger kommer på forældreIntra. Tilgængelige og opdaterede kontaktoplysninger til skolebestyrelse og kontaktforældre er en afgørende forudsætning for samarbejdet.
 • Det tilstræbes, at der i klassens kontaktforældregruppe, både er forældre til drenge og forældre til piger.

Find ud af, hvornår der er forældremøder, og fordel klasserne mellem jer. Og sørg så for at have et fælles talepapir, så I sikrer, at alle skolens forældre får samme information.
I kan også hjælpe kontaktforældrene på jeres skole på vej med Skole og Forældres Guide til kontaktforældre.

Kontaktforældre som bindeled til skolebestyrelsen    

Jo mere skolebestyrelsen ved om skolens liv, desto bedre kan den udføre sit hverv. Et godt samarbejde mellem skolebestyrelse og kontaktforældre betyder, at skolebestyrelsen får fornemmelse for, hvordan det går på hele skolen. Kontaktforældre har føling med, hvad der rør sig i klasserne, de er involveret i klassens trivsel og har indsigt i emner og problemstillinger, som kan være relevante for skolebestyrelsens arbejde. Kontaktforældrene kan på én gang bringe forældrenes synspunkter videre til skolebestyrelsen og formidle skolebestyrelsens arbejde videre til klassens forældre.     

Idéer til inddragelse af kontaktforældre    

Skolebestyrelsen har brug for forældrenes stemme i arbejdet for en god skole, og det er skolebestyrelsens ansvar at kontaktforældrene involveres. Kontaktforældrenes opgave rækker ud over at arrangere aktiviteter for sin egen klasse, og skolebestyrelsen kan være med til at fremhæve den rolle, kontaktforældre spiller for at få bragt forældres stemme ind i skolebestyrelsens arbejde. Her er forslag til hvordan kontaktforældrene kan inddrages i skolebestyrelsens arbejde:

Kontaktforældremøde 

En til to gange om året afholdes et fælles møde for alle kontaktforældre på skolen. Dagsordenen kunne eksempelvis indeholde:

 • Status for de enkelte klasser – hvad rør sig?
 • Kontaktforældrenes ønsker om hvilke emner skolebestyrelsen skal have på dagsorden i deres arbejde fremover. 
 • Skolebestyrelsen orienterer kontaktforældrene om skolebestyrelsesarbejdet samt relevante emner angående skolens virksomhed.
 • Skolebestyrelsens ønsker om hvilke emner kontaktforældrene skal formidle videre til klassen.     

Dialog med kontaktforældre

For at fremme dialogen mellem forældre og skolebestyrelse, må kontaktforældrene holdes orienteret, eksempelvis ved at sende skolens principper, dagsordener og referater, samt andre væsentlige informationer vedrørende skolebestyrelsens arbejde. Dagsordenen for et skolebestyrelsesmøde ligger i udgangspunktet på skolens hjemmeside, men det kan også være en god ide at sende den rundt til kontaktforældrene eller evt. alle forældrene, for på den måde at opfordre til input i forhold til dagsordenspunkterne. Skolebestyrelsen kan også opfordre kontaktforældrene til:    

 • At være høringspart. Brug kontaktforældrene som høringspart, når I vedtager principper. Det kan også være i forhold til andre konkrete punkter på skolebestyrelsens dagsordenen, som I gerne vil have kontaktforældrenes mening omkring. 
 • At komme med input. Kontaktforældrene kan komme til skolebestyrelsen med spørgsmål og emner, der eventuelt skal på skolebestyrelsens dagsorden.

Tænk kontaktforældrene ind i årsplanen    

Planlæg hvornår kontaktforældrene skal indkaldes til møde, hvem der står for at sende dagsorden og referater osv. Skolebestyrelsesmedlemmerne kan også vælge at fordele ansvaret for informationen til skolens kontaktforældre mellem sig.  

Kontaktforældre som bindeled mellem forældre og medarbejdere

Børns skoleliv har betydning for livet i hjemmet og omvendt, hvilket gør samarbejdet mellem skole og hjem til et centralt fokusområde. Kontaktforældre spiller en vigtig rolle i relation til skolens medarbejdere, ikke kun i forhold til praktiske opgaver ved sociale arrangementer, men også når det kommer til at sætte rammer omkring livet i klassen. Skolebestyrelsen kan være med til at inspirere til, at kontaktforældre og medarbejdere bruger hinanden på flere måder:

Forældremøder

Skolen har ansvar for, at kontaktforældrene inddrages i planlægningen og afholdelsen af forældremøderne, og det er netop til disse forældremøder, at kontaktforældrene kan bringe emner fra skolebestyrelsen til diskussion i klassens forældregruppe. Her kan du finde eksempler på indhold til forældremøder, som kan inspirere kontaktforældre og medarbejdere: 

Sparring

Skolebestyrelsen kan være med til at formidle, hvor vigtig en rolle kontaktforældrene spiller som sparringspartnere til skolens medarbejdere. Kontaktforældre er særligt opmærksomme på, hvilke problemstillinger, der rør sig i klassen, og kan bringe disse videre til skolens medarbejdere. Samtidig kan kontaktforældrene bringe problemstillinger fra klassens hverdagsliv, som optager skolens medarbejdere, videre til klassens samlede forældregruppe. Klasselærerne kan eksempelvis sørge for at mødes med kontaktforældrene om udarbejdelsen af en årsplan med aftaler om spilleregler for klassens samarbejde eller drøftelse af klassens trivsel.  Kontaktforældrene kan på den måde bidrage til, at der bliver skabt en fælles indsats på baggrund af fælles indsigt i klassens liv. 

Kontaktforældre som trivselsansvarlige

Det er en god idé, at skolebestyrelsen udtrykker klare forventninger til kontaktforældrene og kommer med forslag til konkrete opgaver, som kontaktforældrene kan være med til at løse. Kontaktforældrene er medansvarlige for et godt miljø i klassen og kan bidrage til klassens trivsel på flere måder:     

Sociale arrangementer  

Kontaktforældre tager initiativ til sociale arrangementer for klassen i og uden for skolen. De sørger for invitationer, planlægger og er med til at uddelegere opgaver som eksempelvis indkøb og borddækning. Her er nogle eksempler på aktiviteter, som skolebestyrelsen kan bruge som inspiration til kontaktforældrene:

Modtagelse af nye forældre og elever i klassen 

Kontaktforældre tager imod nye forældre og elever i klassen, eksempelvis ved at sørge for velkomstbrev, rundvisning og ved at være kontaktperson for den nye familie. I som skolebestyrelse kan være med til at inspirere kontaktforældrene til at tage imod nye forældre og elever i klassen her:

Formidle aktiviteter    

Kontaktforældre er med til at skabe engagement omkring de sociale aktiviteter i klassen og gør en særlig indsats for, at alle deltager. Kontaktforældre er særligt opmærksomme på de familier, som ikke svarer på invitationer og sjældent eller aldrig deltager i arrangementer og møder.

Frivillige, praktiske opgaver    

Kontaktforældre engagerer sig i organiseringen af klassens fælles liv, eksempelvis ved at stå for indsamling til klassekassen, noter og billeder til klassemappen, koordinering af legegrupper m.m. I en travl hverdag kan det være lettere at tage initiativ, hvis en del af aktiviteterne er planlagt på forhånd. 
Hjælp kontaktforældrene på vej ved at køb Skole og Forældres Guide til kontaktforældre.
Du kan også opfordre til, at kontaktforældrene tilmelder sig Skole og Forældres nyhedsbrev for kontaktforældre.

Senest opdateret den

26. februar 2016

af

pe

Læs også

23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne
27.01.23
Passer jeres skole til børnenes grundlæggende behov?
Børne- og skoleforsker Louise Klinge oplister seks grundlæggende behov, som skal opfyldes hos børnene, for at de kan få et godt skoleliv. Opfylder...