Lovgivning

Lovgivning

Lovgivning på folkeskoleområdet. Links til love, bekendtgørelser, retningslinjer og vejledninger.

Folkeskoleloven
Den grundlæggende lov om folkeskolen. Se reglerne for skolebestyrelsen i §44.
Se også Undervisningsministeriets oversigt over Folkeskolens mål, love og regler.

Præcisering af skolebestyrelsernes ansvarsområde
Daværende undervisningsminister Bertel Haarder præciserer i et skriftligt svar til Folketingets uddannelsesudvalg, hvordan skolebestyrelserne kan diskutere sager på baggrund af konkrete person- og elevsager, selvom skolebestyrelsen ikke skal sagsbehandle enkeltsager. Ændringerne i folkeskoleloven i 2009 betyder derfor IKKE en indskrænkning i skolebestyrelsernes ret til at føre tilsyn og diskutere emner på baggrund af konkrete person- eller elevsager.
I denne publikation fra undervisningsministeriet bliver det samtidig slået fast, at skolebestyrelsen kan føre tilsyn med ALT. Konkret er formuleringen i publikationen, at "Skolebestyrelsens tilsynskompetence omfatter alt, hvad der sker på skolen". Læs mere om tilsyn med skolen her.

Skolebestyrelsen som selvstændig forvaltningsenhed
Skolebestyrelsen er en selvstændig forvaltningsenhed, der træffer endelige beslutninger og vedtager endelige principper. Det bekræftes i dette brev fra Undervisningsministeriet.

Skolens ledelse
Skolebestyrelserne blev indført i 1989. Det var ved lov nr. 348 af 24. maj 1989, at skolenævnene blev erstattet af skolebestyrelser. Af lovens forarbejder fremgår det bl.a., at ”Skolenævnene erstattes af skolebestyrelser, som sammen med skolens leder varetager ledelsen af den enkelte skole”, jf. lovforslag nr. L 215 fremsat den 23. februar 1989. Den citerede bemærkning findes i tredje afsnit i spalte 5174.

KL's vejledning om videregivelse af fortrolige oplysninger
Se især eksempel vedr. skolebestyrelsen på side 10.

Undervisningsministeriets side om skolebestyrelser
Se eksempelvis ministeriets svar på en række spørgsmål om arbejdet i skolebestyrelsen.

Fælles mål
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Find beskrivelser af fælles mål for de enkelte fag

Statistik
Statistik om folkeskolen - Undervisningsministeriets statistiksamling.
Statistikbanken - Danmarks Statistiks talbank vedrørende uddannelse.
Kommunale nøgletal - Sammenlign eksempelvis udgifter pr. elev opdelt på kommuner.

Regler for elevers brug af computere i skolen
Brev fra Undervisningsministeriet
Notat fra Folketingets ombudsmand
Skole og Forældres omtale af reglerne vedrørende skolens udlån af udstyr

Senest opdateret den

23 juni 2021

af

pe