Frikvarter

Frikvarter

I henhold til folkeskolelovens § 14 b, stk. 1 skal undervisningstiden have et omfang af mindst 1110 klokketimer i 0.-3. klasse, 1320 klokketimer i 4.-6. klasse, og 1400 klokketimer i 7.-9. klasse. Undervisningstiden må normalt ikke overskride 1400 klokketimer pr. år. Det er hermed slået fast, at skolerne kan planlægge med forskellige skemaer og med forskellige lektionslængder ud fra pædagogiske overvejelser om undervisningens organisering.

Det er således op til den enkelte skole at bestemme, hvorledes skoledagen tilrettelægges med frikvarterer, herunder frikvarterernes længde. Der skal være tid til at lege og røre sig i det fri (i skolegården / på legepladsen etc.) - og lærerne skal have tid til at skifte fra et lokale til et andet. Endelig skal  også være tid til at spise. Pauserne vil typisk være på mellem 5 og 35 minutter.

Skolebestyrelsen skal fastlægge principper for undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin og skoledagens længde. Det vil være naturligt, at disse principper også indeholder bestemmelser om elevernes pauser..

På de skoler, hvor man har opdelt skoledagen i moduler (lektioner af forskellig varighed) vil antallet af pauser ofte være færre men af længere varighed.

Alle skoler har udformet regler for, hvor eleverne må opholde sig i pauserne. Skolen har pligt til at føre tilsyn med eleverne i pauserne jf.  BEK nr 703 af 23/06/2014 - Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden .

Normalt skal eleverne opholde sig på skolen i pauserne, men de ældste elever kan få tilladelse til at forlade skolen. Det vil normalt fremgå af skolens ordensregler hvem der må hvad.

Gamle dages asfalterede skolegårde findes endnu, men mange steder har man i dag indrettet mere indbydende udendørs legearealer og indendørs opholdsrum, så der er mulighed for at eleverne kan udfolde sig i pauserne. På nogle skoler danner kantineområdet rammerne for fritidsarealet. Andre steder har eleverne mulighed for at slå et smut forbi skolefritidsordningen i pauserne.

Frikvarter og pauser er oplagte emner til elevrådets dagsorden.

Senest opdateret den

6. februar 2020

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre