Forældremyndighed

Forældremyndighed

Forældremyndighedens indehaver eller den, der faktisk sørger for barnet, skal medvirke til, at barnet opfylder undervisningspligten, og må ikke lægge hindringer i vejen herfor, jf. folkeskolelovens § 35.

Skolen må ikke videregive oplysninger om barnet til andre end forældremyndighedsindehaveren.

Den af forældrene, som ikke har forældremyndigheden, har efter anmodning ret til at få orientering om barnets forhold fra skole, børneinstitutioner samt social- og sundhedsvæsenet, men denne ret giver ikke ret til aktindsigt eller ret til at repræsentere barnet jf. Forældreansvarsloven § 23. Det berettiger heller ikke til en mere aktiv kontakt med skolen f.eks. i form af deltagelse i forældremøder og samtaler med klasselæreren eller anden lærer. Skolen kan dog give sådanne forældre ret til at deltage i forældremøder, hvis forældremyndighedens indehaver giver sit samtykke hertil.

Skolen kan nægte at give oplysninger, hvis det er til skade for barnet jf. Forældreansvarsloven  § 23, stk. 3. Der må ikke gives fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaverens forhold. Den orientering, som den fraskilte uden forældremyndighed har ret til, gælder kun barnet og indebærer ikke ret til nogen som helst oplysninger om forældremyndighedsindehaveren.

Forældremyndighedsindehaver er normalt barnets mor og far (biologiske forældre eller adoptivforældre). Men med de mange brudte ægteskaber og børn der vokser op i parforhold, hvor der ikke er ”papir” på forholdet, kan der let opstå tvivl. I ugifte parforhold med fælles børn, vil det sædvanligvis være moderen, der er forældremyndighedsindehaveren.

Virkelighedens mangfoldighed viser, at det kan være endda meget svært for en skole at få styr på, hvem der har forældremyndigheden over et barn. Fx kan det være et problem ved skolebestyrelsesvalget, at den ene part i et ægteskab/parforhold ikke er registreret som forældremyndighedsindehaver – så har vedkommende ikke stemmeret.

Hvis man har delt forældremyndighed og bor i en anden kommune, så skal man selv sørge for at blive påført valglisten på barnets skole for at opnå stemmeret til skolebestyrelsesvalget på barnets skole.

En sag kan også vanskeliggøres af at forældremyndigheden er delt mellem mor og far – især hvis ikke de er enige! Men uanset om de ikke kan udstå at være sammen, kan de fx ikke kræve hver sin skole-hjem-samtale.

Senest opdateret den

17. december 2018

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre