Fælles mål

Fælles mål

Folkeskolelovens § 10, stk. 1 bestemmer, at undervisningsministeren skal fastlægge regler om kompetencemål for folkeskolens enkelte fag og obligatoriske emner. Disse fælles mål er de mest detaljerede bestemmelser om fagenes indhold, som har gyldighed for alle folkeskoler, og de blev i 2014 forenklet med det formål at understøtte arbejdet med elevernes læringsudbytte. De nye fælles mål skaber sammenhæng mellem lærerens undervisning og målene for elevernes læring.

De fælles mål er således fra 2014 formuleret som mål for elevernes læring.

Rammen for de nye forenklede fælles mål er Den danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring, som  skelner mellem viden, færdigheder og kompetencer:

  • Viden omfatter faktuel viden, teoretisk og begrebslig viden, procedure- eller principviden og praksisviden
  • Færdigheder omfatter brug af tilegnet viden og knowhow til udførelse af opgaver og opgaveløsning
  • Kompetencer omfatter brug af viden og færdigheder (personligt, socialt og metodisk), herunder kompetencen til at kunne reflektere over viden og færdigheder

Kompetencer udvikles gennem viden, færdigheder samt holdninger og værdier i et gensidigt og vekselvirkende samspil. Mål for viden og færdigheder er grundlaget for de kompetencer, eleverne må tilegne sig.

De fælles mål er udformet for at fremme lærernes systematiske arbejde med læringsmål. De består af få overordnede kompetencemål, som skal give lærerne overblik over faget, og som skal danne grundlag for dialog  både mellem skolens medarbejdere og mellem medarbejdere og forældre om elevens læring. Kompetencemålene beskriver, hvad eleverne skal kunne på fagenes gældende trin.

De overordnede kompetencemål er bygget op af byggeklodser, som er konkrete mål for den viden og de færdigheder, som eleverne skal tilegne sig. Målene opstilles i faser, som tydeliggør den udvikling, eleven skal igennem i et skoleforløb. Fasemålene er ikke knyttet til et bestemt klassetrin og giver rum til lærerens tilrettelæggelse af undervisningen.

De fælles mål er normalmål, hvilket betyder, at målene bygger på det gennemsnitslige forventningsniveau for et klassetrin. Målene er fælles for alle elever. For at udfordre både fagligt svage og dygtige elever er der opstillet bindende opmærksomhedspunkter inden for centrale kerneområder i dansk og matematik, og der er lavet  eksempler på udfordringsmål, der kan udfordre de dygtigste elever.

Når skolebestyrelsen fører tilsyn med undervisningens kvalitet er det vigtigt for den at have kendskab til indholdet i Fælles Mål.

I henhold til folkeskolelovens § 10, stk. 2 skal skolernes læseplaner beskrive udviklingen i undervisningen, der leder frem mod kompetencemålene i de enkelte fag. Når kommunalbestyrelsen har godkendt skolebestyrelsens forslag til læseplaner bliver disse lige så bindende for skolens undervisning som de fælles mål.

De nye fælles mål skal være taget i brug på alle skoler senest i skoleåret 2015/16, men skolerne kan begynde at anvende dem allerede fra august 2014.

Læs mere på undervisningsministeriets vidensportal om fælles mål.

Senest opdateret den

4. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre